ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного
управліннястатистики
у Житомирській області

19.05.2017 № 88

Р Е Г Л А М Е Н Т

Головного управління статистики

у Житомирській області

I. Загальні положення

1. Цей Регламент установлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Житомирській області, пов'язаної зі здійсненням його повноважень.

Головне управління статистики у Житомирській області (далі – Головне управління статистики) є територіальним органом державної статистики й безпосередньо підпорядковується Державній службі статистики України (далі – Держстат).

2. Головне управління статистики у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. До складу Головного управління статистики входять структурні підрозділи (обласний рівень), а також відокремлені підрозділи (районний (міський рівень) – управління (відділи, сектора) статистики у містах (районах) (далі – відокремлені підрозділи).

4. Основні завдання Головного управління статистики визначені в Положенні про Головне управління статистики у Житомирській області, затвердженому наказом Держстату від 30 вересня 2015 року №233.

5. Головне управління статистики у межах повноважень, передбачених законом, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та Держстату видає накази, організовує та здійснює контроль за їх виконанням.

Накази Головного управління статистики, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов'язковими до виконання місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.

6. Головне управління статистики під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами.

7. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на Головне управління статистики, здійснюється в порядку, визначеному Бюджетним кодексом і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України.

8. Діяльність Головного управління статистики є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо й телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керівних працівників Головного управління статистики.

9. Щорічно Головним управлінням статистики оприлюднюється звіт про його діяльність, який розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

II. Організація роботи Головного управління статистики

1.  Планування роботи

1. Основою для планування діяльності Головного управління статистики є план державних статистичних спостережень, що містить перелік статистичних спостережень, які проводять органи державної статистики, з визначенням порядку та термінів їх проведення.

2. Для своєчасного виконання плану державних статистичних спостережень Держстатом розробляється технологічна програма державних статистичних спостережень, яка затверджується його наказом.

Технологічна програма державних статистичних спостережень являє собою послідовний опис процедур, які здійснюються за кожним державним статистичним спостереженням і за роботами з виконання функціональних обов'язків і координації діяльності самостійних структурних підрозділів апарату Держстату, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держстату.

3. На основі затвердженої технологічної програми у місячний термін після її отримання Головне управління статистики розробляє комплексну програму з визначенням строків виконання робіт, відповідальних виконавців тощо.

Комплексна програма формується уповноваженим самостійним структурним підрозділом Головного управління статистики та виноситься на розгляд колегії Головного управління статистики для подальшого затвердження.

4. Після затвердження формується витяг з комплексної програми та розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

5. Головне управління статистики складає річні плани за відповідними напрямами роботи, передбаченими чинним законодавством та визначеними Держстатом.

6. Плани роботи можуть передбачати:

1) завдання, спрямовані на реалізацію пріоритетних напрямів роботи Головного управління статистики, і заходи щодо виконання визначених завдань;

2) заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та Держстату, інших актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра, Міністра економічного розвитку і торгівлі України та Голови Державної служби статистики України;

3) семінари, наради, форуми (інші заходи), проведення яких забезпечує Головне управління статистики або де передбачена його участь;

4) питання організації діяльності структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики з виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, Міністра економічного розвитку і торгівлі України та Голови Державної служби статистики України;

5) пропозиції щодо визначення основних напрямів діяльності структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики.

7. У планах роботи Головного управління статистики визначаються відповідальні за виконання запланованих заходів (структурні та відокремлені підрозділи), а також строки їх виконання.

8. Унесення змін до затверджених планів роботи Головного управління статистики можливе відповідно до порядку затвердження кожного з них.

9. Уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики готується інформація про виконання комплексної програми, яка подається на розгляд колегії Головного управління статистики.

2.  Визначення повноважень керівництва та інших працівників Головного управління статистики

1. Повноваження начальника Головного управління статистики визначаються Положенням про Головне управління статистики.

2. Розподіл функціональних повноважень між начальником Головного управління статистики, першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики затверджується наказом Головного управління статистики, у якому визначаються:

1) перелік структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідно начальником, першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики;

2) перелік функціональних повноважень, закріплених за першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики, що випливають із покладених на Головне управління статистики завдань і функцій;

3) порядок виконання функціональних повноважень першого заступника і заступника начальника Головного управління статистики в разі відсутності одного з них.

3. Положення про структурний підрозділ Головного управління статистики розробляється керівником відповідного підрозділу, погоджується з першим заступником та заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень, юридичною службою, службою управління персоналом та затверджуються начальником Головного управління статистики.

Положення про відокремлений підрозділ розробляється його начальником та затверджується начальником Головного управління статистики.

4. Посадові обов'язки керівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики визначаються в положеннях про ці підрозділи.

3.  Постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

1. Головне управління статистики для обговорення найважливіших напрямів розвитку державної статистики та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи:

колегія Головного управління статистики є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, підготовки пропозицій щодо реалізації державної політики в галузі статистики, обговорення проектів нормативно-правових актів, стратегій, програм, розгляду інших питань;

комісія з питань роботи із службовою інформацією Головного управління статистики є постійно діючим органом, який утворено з метою виконання завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»;

експертна комісія Головного управління статистики є постійно діючим органом, який утворено з метою організації та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Головного управління статистики, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії державного архіву Житомирської області;

тендерний комітет Головного управління статистики є органом, який утворено для організації та проведення процедур закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»;

конкурсна комісія на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, згідно із Законом України «Про державну службу»;

дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» є постійно діючим органом, який утворено для здійснення дисциплінарних проваджень з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчинених державними службовцями дисциплінарних проступків;

комісія з оцінки корупційних ризиків Головного управління статистики є постійним консультативно-дорадчим органом, який утворено для проведення оцінки корупційних ризиків у рамках підготовки антикорупційної програми Держстату або під час її періодичного перегляду;

робоча група із захисту інформації в автоматизованій системі створена для захисту законних прав щодо безпеки інформації Головного управління статистики та організаційного забезпечення завдань системи захисту інформації і здійснення контролю за її функціонуванням.

2. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає начальник Головного управління статистики. Кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються наказами Головного управління статистики.

4.  Управління персоналом та проходження державної служби

1. Організацію роботи з управління персоналом у Головному управлінні статистики здійснює відділ управління персоналом та документального забезпечення  відповідно до положення про нього.

2. Відділ управління персоналом та документального забезпечення здійснює реалізацію державної політики з питань управління персоналом, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.

3. Відділ управління персоналом та документального забезпечення у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного агентства України з питань державної служби, іншими актами законодавства України, цим Регламентом і наказами Держстату, відповідними рекомендаціями інших центральних органів виконавчої влади.

4. Прийняття осіб на роботу до Головного управління статистики та їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» та Кодексу законів про працю України.

5. Призначення на посади державної служби здійснюється за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну службу».

6. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Головному управлінні статистики регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.

7. Рішення про призначення або про відмову в призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та за результатами перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади».

8. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, − з дня призначення на посаду.

9. З метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді при призначенні на посаду державної служби може встановлюватись випробування строком до шести місяців.

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим.

10. Присвоєння рангів державним службовцям Головного управління статистики здійснюється відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу» та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306.

11. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.

12. З метою встановлення моральних норм професійної поведінки працівників органів державної статистики, формування довіри до них громадськості наказом Держстату затверджено Етичний кодекс працівників органів державної статистики.

13. З метою здійснення контролю за якістю виконання посадових обов’язків, визначення рівня результативності та ефективності служби, а також планування професійного та особистісного розвитку, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Головного управління статистики здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Оцінювання здійснюється щороку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

14. Державним службовцям Головного управління статистики створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.

Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань «Публічне управління та адміністрування», у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном.

З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства.

15. Тривалість робочого часу працівників Головного управління статистики, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, порядок повідомлення працівниками про відсутність на роботі, умови і порядок перебування у Головному управлінні статистики у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів (розпоряджень та доручень зі службових питань), порядок прийняття та передачі працівниками діловодства справ і майна при звільненні визначаються Правилами внутрішнього службового розпорядку Головного управління статистики, затвердженими загальними зборами державних службовців за поданням начальника Головного управління статистики та Житомирської обласної профспілкової організації працівників органів державної статистики.

16. За досягнення при виконанні завдань, покладених на органи державної статистики, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі статистики до працівників можуть застосовуватись такі заохочення:

оголошення подяки державному службовцю;

дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця;

відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Держстату;

представлення до нагородження урядовою відзнакою;

представлення до відзначення державною нагородою.

Подання щодо застосування заохочень до працівників подають у встановленому порядку на розгляд начальнику Головного управління статистики перший заступник і заступник Головного управління статистики, керівники структурних та відокремлених підрозділів за погодженням з першим заступником і заступником Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

17. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності.

Засади дисциплінарної відповідальності державних службовців визначає Закон України «Про державну службу».

Працівники Головного управління статистики, які обіймають посади, що не віднесені до категорій посад державної служби, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.

18. Порядок входу і виходу з адміністративної будівлі Головного управління статистики, охорони і збереження матеріальних цінностей здійснюється відповідно до Інструкції з охорони адміністративної будівлі Головного управління статистики, що затверджується наказом Головного управління статистики.

III. Нормотворча діяльність

1. Нормотворча діяльність Головного управління статистики провадиться на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, наказів Держстату, а також з ініціативи Головного управління статистики.

2. Розроблення проекту нормативно-правового акта в Головному управлінні статистики покладається на структурний підрозділ відповідно до його компетенції. Для розроблення проекту нормативно-правового акта в Головному управлінні статистики може утворюватися робоча група відповідно до наказу Головного управління статистики.

3. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:

1) проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що зумовлюють необхідність підготовки проекту;

2) визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;

3) перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили, чинним міжнародним договорам України;

4) перевіряється наявність або відсутність у проекті акта правил і процедур, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, а також ознаки дискримінації;

5) забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування та в разі потреби вносяться необхідні поправки;

6) уживаються заходи для усунення розбіжностей, зокрема, організовується та проводиться за участю заінтересованих місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

4. Проект нормативно-правового акта перед поданням на розгляд начальнику Головного управління статистики обов'язково узгоджується з усіма заінтересованими структурними та відокремленими підрозділами Головного управління статистики, головним спецалістом – юрисконсультом, першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики.

5. Нормативно-правові акти, які зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, установлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують існуючий організаційно-правовий механізм їх реалізації, мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

IV. Організація роботи з документами та контролю виконання

1. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у Головному управлінні статистики, затвердженої наказом Головного управління статистики та розробленої відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242.

2. Інструкція з діловодства в Головному управлінні статистики встановлює загальні положення щодо документування управлінської інформації та організації роботи з документами незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, уключаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.

3. Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами в діловодстві Головного управління статистики, здійснення діловодства стосовно документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами.

4. Відповідальність за організацію діловодства у Головному управлінні статистики несе начальник Головного управління статистики.

5. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, що розробляються на виконання завдань, визначених у законах України, актах Президента України, постановах Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актах Кабінету Міністрів України, дорученнях Прем’єр-міністра України, актах Верховної Ради України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, погодження проектів нормативно-правових актів відповідають перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

6. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні інших документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики відповідають їх керівники.

7. Організація діловодства у Головному управлінні статистики покладається на відділ управління персоналом та документального забезпечення.

8. До основних видів роботи з документами належать:

1) реєстрація вхідної кореспонденції;

2) робота з документами у структурних та відокремлених підрозділах;

3) підготовка документів для доповіді керівництву;

4) підготовка та узгодження проектів нормативно-правових актів і актів організаційно-розпорядчого характеру;

5) оформлення копій та додатків до документів;

6) реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;

7) організація та здійснення контролю за виконанням документів;

8) складення номенклатури та формування справ;

9) підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією;

10) ведення обліку та зберігання печаток і штампів Головного управління статистики.

9. Організація документообігу в разі застосування автоматизації діловодства повинна забезпечити сумісність традиційного й автоматизованого способів опрацювання з можливостями засобів автоматизації.

10. Контроль здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих документів, у яких установлено завдання, а також виконання яких підлягає обов’язковому контролю, за переліком документів, затвердженим начальником Головного управління статистики.

11. Обов’язково контролюється виконання завдань, передбачених в актах державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та дорученнях вищих посадових осіб, надання відповідей на запити, звернення, а також кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи та доручення керівництва Держстату та Головного управління статистики, рішення колегії Держстату та Головного управління статистики, запити на публічну інформацію.

12. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в актах державних органів та дорученнях вищих посадових осіб, здійснюють перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

13. Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на посадову особу відділу управління пенрсоналом та документального забезпечення.

14. У структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за ведення діловодства й архіву.

15. Інформація про результати виконання взятих на контроль документів узагальнюється станом на перше число кожного місяця посадовою особою відділу управління персоналом та документального забезпечення, яка відповідає за контроль, і подається керівництву Головного управління статистики у вигляді зведень про виконання документів.

16. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю», Положення про режимно-секретні органи та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.

V. Порядок проведення нарад

1. Загальні положення

1. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі Головного управління статистики, проводяться наради за участю керівників структурних підрозділів, а в разі необхідності − керівників відокремлених підрозділів, а також інших зацікавлених осіб.

2. Наради проводять начальник, перший заступник та заступник начальника Головного управління статистики, а також керівники структурних підрозділів. У відокремлених підрозділах статистики наради проводяться начальниками та заступниками начальника.

3. На наради можуть бути запрошені, залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

4. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відповідний структурний або відокремлений підрозділ Головного управління статистики за компетенцією.

5. Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв'язку вирішує начальник Головного управління статистики за поданням посадової особи, яка проводить засідання.

6. Офіційна інформація про засідання надається засобам масової інформації (у разі необхідності) уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики на основі матеріалів структурних та відокремлених підрозділів.

2. Апаратні наради

1. Апаратні наради в разі необхідності проводяться за рішенням начальника Головного управління статистики або в разі його відсутності – першого заступника начальника Головного управління статистики.

2. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій першого заступника і заступника начальника Головного управління статистики та керівників структурних підрозділів Головного управління статистики.

3. Проект порядку денного апаратної наради погоджує начальник Головного управління статистики та доводиться до відома першого заступника і заступника начальника Головного управління статистики за два дні до її проведення.

4. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників апаратної наради.

5. Підготовку, організацію проведення апаратних нарад здійснює структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

3. Оперативні наради

1. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Головного управління статистики, начальник Головного управління статистики або його перший заступник і заступник відповідно до розподілу функціональних повноважень проводять оперативні наради.

2. З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводяться керівниками структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики.

3. Рішення, прийняті на оперативній нараді, за необхідності не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколом, що його підписує головуючий.

4. Організація проведення оперативної наради покладається на структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

4. Міжвідомчі наради

1. Для вирішення питань міжвідомчого характеру в Головному управлінні статистики можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням представників інших державних органів, науково-дослідних і громадських організацій тощо.

2. Порядок денний і матеріали надсилаються учасникам міжвідомчої наради за два дні до початку її проведення.

3. Організація міжвідомчих нарад покладається на першого заступника і заступника начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень і структурний підрозділ Головного управління статистики, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

5. Семінари (семінар-наради), відеоконференції

1. З метою роз'яснення документів, проведення навчання та надання методичних консультацій для працівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики проводяться семінари, семінар-наради, відеоконференції (далі − семінари), у тому числі за потреби виїзні.

2. Організація проведення семінару (підготовка порядку денного, необхідних матеріалів переліку запрошених посадових осіб та відповідного розпорядчого документа або доручення керівництва Головного управління статистики) покладається на структурний підрозділ Головного управління статистики, який ініціював його проведення, або обов'язок організації якого визначено положенням про відповідний структурний підрозділ.

3. У разі участі керівництва Головного управління статистики в семінарі відповідний пакет документів подається керівництву Головного управління статистики відповідальним структурним підрозділом за три робочі дні до дня проведення.

4.Ведення протоколу забезпечується відповідальним структурним підрозділом Головного управління статистики.

VI. Взаємодія Головного управління статистики з іншими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

1. Головне управління статистики у процесі покладених на нього завдань безпосередньо та через підпорядковані йому структурні та відокремлені підрозділи статистики взаємодіє з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, а також з підприємствами, установами та організаціями.

2. Головне управління статистики, з метою ефективної співпраці з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами:

1) залучає для використання у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію;

2) надає місцевим державним органам та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і в строки, визначені планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;

3) подає правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України «Про державну статистику» посадових осіб та фізичних осіб-підприємців до відповідальності, передбаченої законом;

4) залучає в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Головного управління статистики;

5) забезпечує взаємодію інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, шляхом взаємного обміну інформацією, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;

6) здійснює проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року № 1659 (зі змінами);

7) забезпечує формування інформаційної бази для прогнозування й аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку регіону;

8) здійснює відповідно до чинного законодавства інші заходи, пов'язані зі виконанням завдань, покладених на Головне управління статистики.

3. Головне управління статистики розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

4. Політика Головного управління статистики у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних, затверджена наказом Державної служби статистики України від 04 грудня 2012 року № 504, полягає в дотриманні вимог, визначених законодавством, стосовно організації та проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними та демографічними процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах через збирання форм державних статистичних спостережень і залучення для використання у статистичних цілях інформації, отриманої від місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, які здійснюють діяльність, пов’язану із збиранням і використанням адміністративних даних.

VII. Взаємодія Головного управління статистики із засобами масової інформації та громадськістю

1. Взаємодія між Головним управлінням статистики, засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Головного управління статистики, проведення прес-конференцій, брифінгів, інтернет-конференцій, прямих телефонних ліній, публікацій у засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність.

2. З метою організації ефективної взаємодії із засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації Головне управління статистики здійснює:

1) організацію та проведення через засоби масової інформації роз'яснень щодо цілей, змісту й порядку реалізації державної політики у сфері статистики;

2) організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів і перспектив розвитку державної статистики;

3) проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю та користувачами статистичної інформації;

4) проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження;

5) здійснення аналізу потреб користувачів у статистичній інформації та доступу до неї;

6) організацію роботи щодо забезпечення статистичною інформацією користувачів відповідно до законодавства.

VIII. Організація роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації.
Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» (зі змінами), Порядку особистого прийому громадян керівництвом, Головного управління статистики, інших актів законодавства.

2. Діловодство за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики, розробленої відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 та затверджується наказом Головного управління статистики, і покладається на відділ управління персоналом та документального забезпечення.

3. Особистий прийом громадян проводить начальник Головного управління статистики, перший заступник і заступник начальника відповідно до Порядку особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики та графіка прийому громадян керівництвом Головного управління статистики, затверджених наказами Головного управління статистики, які підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

4. У Головному управлінні статистики діє пряма телефонна «гаряча лінія».

5. Участь у роботі прямої телефонної «гарячої лінії» Головного управління статистики беруть начальник Головного управління статистики, перший заступник і заступник начальника згідно з графіком, який складає відділ управління персоналом та документального забезпечення і затверджує начальник Головного управління статистики.

6. Графік прямої телефонної «гарячої лінії» Головного управлыння статистики оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

7. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України «Про статус народного депутата України».

8. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні Головного управлыння статистики, та інформації, що становить суспільний інтерес, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є органи державної статистики, який затверджений наказом Держстату, та інших актів законодавства, які регламентують зазначене питання.

ІХ. Запобігання та виявлення корупції у Головному управлінні статистики

1. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», постанов Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 року № 1422 «Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади», від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.

2. Головне управління статистики у межах компетенції забезпечує здійснення Антикорупційної програми, що повинна передбачати:

1) визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері статистики, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

2) оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, установи, організації, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;

3) заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;

4) навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

5) процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;

6) інші спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням заходи.