З питань придбання статистичних збірників
звертатись за тел. (0412)
42-12-44, кімната 507

 «Статистичний щорічник Житомирської області»

Статистичний щорічник містить широкий спектр показників соціального, екологічного та економічного стану області у 2019 році порівняно з попередніми роками. Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні характеристики; населення та міграція; ринок праці; доходи та умови життя; населені пункти та житло; освіта; охорона здоров’я та соціальний захист; культура, відпочинок, спорт і туризм; правосуддя та злочинність; навколишнє середовище та природні ресурси; національні рахунки; державні фінанси та кредит; ціни; Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України; енергетика; промисловість; сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство; будівництво; капітальні інвестиції; транспорт і зв’язок; зовнішньоекономічна діяльність; внутрішня торгівля; діяльність підприємств; наука та інновації; міжрегіональні порівняння.

Інформація наведена за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними формами тощо. Значна кількість показників наведена за містами та районами області. Окремий розділ містить співставлення основних показників за регіонами України.

 

презентаційна версія

 

  «Житомир»

Статистичний збірник містить широкий спектр показників соціально-економічного становища міста Житомира у 2019 році порівняно з 2005, 2010, 2015–2018 роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні географічні та економічні характеристики, населення та міграція, ринок праці, освіта, охорона здоров’я, населені пункти та житло, культура та відпочинок, правосуддя та злочинність, навколишнє середовище та природні ресурси, ЄДРПОУ, енергетика, промисловість, будівництво, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука та інновації. В окремий розділ виділені зіставлення показників по містах – центрах регіонів України.

Збірник зацікавить широке коло користувачів.

презентаційна версія

 

 «Житомирщина у цифрах»

Збірник містить широкий спектр статистичних показників соціального, економічного та екологічного становища Житомирської області у 2019 році порівняно з 2012–2018 роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні характеристики, населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, правосуддя та злочинність, навколишнє середовище, національні рахунки, ціни, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство, капітальні інвестиції та будівництво, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, наука та інновації, міжрегіональні порівняння.

Інформація наведена за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними формами господарювання, а також за містами та районами області. Окремий розділ містить співставлення основних показників за регіонами України.

презентаційна версія

 

«Діяльність суб’єктів господарювання Житомирської області»

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання Житомирської області» містить статистичні показники, які характеризують стан та тенденції розвитку підприємництва області за 2015-2019 роки.

Збірник сформовано за такими розділами: діяльність суб’єктів господарювання, в якому представлені результати господарської діяльності підприємств-юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; діяльність підприємств, у тому числі за їх розмірами; суб’єкти господарювання міст та районів області. У 4 розділі містяться дані Держстату щодо діяльності суб’єктів господарювання за регіонами України.

презентаційна версія

 

«Довкілля Житомирської області»

У статистичному збірнику «Довкілля Житомирської області» широко представлена інформація, яка характеризує техногенне навантаження на навколишнє природне середовище, зокрема надходження шкідливих речовин в атмосферу, скидання зворотних вод у водні об’єкти, утворення та поводження з відходами, а також використання водних і земельних ресурсів.

Статистична інформація подається за 2019 рік та у динаміці за останні 4 роки, у цілому по області, в розрізі районів, окремих видів економічної діяльності. В окремому розділі представлені основні показники, що характеризують екологічний стан інших регіонів України.

Збірник містить графіки та діаграми. До розділів надані короткі методологічні пояснення.

презентаційна версія

 

«Житомирщина: ґендерні акценти»

Статистичний збірник «Житомирщина: ґендерні акценти» підготовлено на основі даних державної статистичної і адміністративної звітності, матеріалів вибіркових обстежень за 2016–2019 роки; окремі статистичні показники наведені в динаміці за більш тривалий період.

Збірник сформовано за тематичними розділами: демографічні показники; виховання, освіта, наука; ринок праці; захворюваність; культура, фізкультура та спорт; соціальний захист; антисуспільні прояви. Інформація наведена в цілому по області, а також в розрізі міст і районів.

Окремий розділ містить методологічні пояснення.

 

презентаційна версія

 

«Ринок праці Житомирської області»

Статистичний збірник «Ринок праці Житомирської області» містить інформацію щодо робочої сили та основних тенденцій, які спостерігалися у сфері соціально-трудових відносин у 2015–2019 роках.

Статистичні показники розподілені за віковими групами, статтю, місцем проживання, за видами економічної та промислової діяльності, містами та районами області.

Збірник сформовано за трьома розділами: «Робоча сила», «Оплата праці та соціально-трудові відносини», «Умови праці». Кожний розділ містить ґрунтовні методологічні пояснення.

Окремі показники наведені у порівнянні з регіонами України.

Збірник розрахований на фахівців органів законодавчої та виконавчої влади, організацій профспілок та роботодавців, науковців та інших користувачів, які займаються питаннями ринку праці. При його використанні посилання на джерело інформації є обов’язковим.

презентаційна версія

 

  «Чисельність населення Житомирської області»

Статистичний збірник «Чисельність населення Житомирської області» містить дані про кількість адміністративно-територіальних одиниць в області та регіонах, чисельність наявного та постійного населення, розподіл постійного міського та сільського населення за статтю та віком по області, містах та адміністративних районах.

Збірник також вміщує дані про елементи формування чисельності як всього населення, так міського та сільського, демографічне навантаження на осіб у віці 15–64 роки та 16–59 років, середній та медіанний вік населення.

Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Кількість адміністративно-територіальних одиниць наведена за даними офіційного вебпорталу Верховної Ради України.

презентаційна версія