З питань придбання статистичних збірників
звертатись за тел. (0412) 22-
32-22, кімната 507

«Статистичний щорічник Житомирської області за 2017 рік»

Статистичний щорічник містить широкий спектр показників соціально-економічного та екологічного стану області у 2017 році порівняно з попередніми роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні характеристики; населення та міграція; ринок праці; доходи та умови життя; населені пункти та житло; освіта; охорона здоров’я та соціальний захист; культура, відпочинок, спорт і туризм; правосуддя та злочинність; навколишнє середовище та природні ресурси; національні рахунки; державні фінанси та кредит; ціни; Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України; енергетика; промисловість; сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство;  будівництво;  капітальні інвестиції; транспорт і зв’язок; зовнішньоекономічна діяльність; внутрішня торгівля; діяльність підприємств; наука та інновації; міжрегіональні порівняння.

Інформація наведена за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними формами тощо. Значна кількість показників наведена за містами та районами області. Окремий розділ містить співставлення основних показників за регіонами України.

презентаційна версія

 

«Житомир 2017»

Збірник містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного стану міста Житомира у 2017 році порівняно з попередніми роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні географічні та економічні характеристики, населення та міграція, ринок праці, освіта, населені пункти та житло, культура та відпочинок, правосуддя та злочинність, навколишнє середовище та природні ресурси, енергетика, промисловість, капітальні інвестиції та будівництво, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука та інновації. Окремо виділені зіставлення показників по містах – обласних центрах України. До розділів надані короткі методологічні пояснення.

Збірник зацікавить широке коло користувачів.

презентаційна версія

 

«Житомирщина у цифрах у 2017 році»

Статистичний збірник містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного становища Житомирської області у 2017 році порівняно з 2010–2016 роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні характеристики, населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, правосуддя та злочинність, навколишнє середовище, національні рахунки, ціни, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство, капітальні інвестиції та будівництво, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, наука та інновації, міжрегіональні порівняння.

Інформація наведена за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними формами господарювання, а також за містами та районами області. Окремий розділ містить співставлення основних показників за регіонами України.

презентаційна версія

 

  «Населення Житомирської області»

Демографічний щорічник «Населення Житомирської області» містить інформацію про демографічні процеси, які відбувалися в Житомирській області у 2017 році та в попередніх роках.

У збірнику надана інформація про чисельність населення, його статево-віковий склад, розміщення на території області, шлюби, розлучення, народжуваність, смертність, міграційний рух населення в розрізі міст та районів області.

До всіх розділів надано методологічні пояснення.

презентаційна версія

 

 «Діяльність суб’єктів господарювання Житомирської області»

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання Житомирської області» містить статистичні показники, які характеризують стан та тенденції розвитку підприємництва області за 2013-2017 роки.

Збірник сформовано за такими розділами: діяльність суб’єктів господарювання, в якому представлені результати господарської діяльності підприємств-юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; діяльність підприємств, у тому числі за їх розмірами; суб’єкти господарювання міст та районів області. У 4 розділі містяться дані Держстату щодо діяльності суб’єктів господарювання за регіонами України.

презентаційна версія

 

 «Довкілля Житомирської області»

У статистичному збірнику «Довкілля Житомирської області» широко представлена інформація, яка характеризує техногенне навантаження на навколишнє природне середовище регіону, зокрема надходження шкідливих речовин в атмосферу, скидання зворотних вод у водні об’єкти, утворення та поводження з відходами, а також використання водних і земельних ресурсів. Статистична інформація подається за 2017 рік та у динаміці за останні 5 років, у цілому по області, в розрізі районів, окремих видів економічної діяльності. В окремому розділі представлені основні показники, що характеризують екологічний стан інших регіонів України.

Збірник містить графіки та діаграми. До розділів надані короткі методологічні пояснення.

Збірник розрахований на широке коло користувачів і буде корисний спеціалістам, які працюють у сфері охорони навколишнього середовища, науковцям, студентам, зацікавленій громадськості.

презентаційна версія

 

 «Промисловість Житомирської області»

Статистичний збірник «Промисловість Житомирської області» містить основні показники, що характеризують стан і розвиток промисловості Житомирської області за 2013–2017 роки.

У збірнику наведені статистичні дані щодо кількості підприємств, виробництва та реалізації продукції, зайнятих працівників та їх оплати праці, капітальних інвестицій, зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, фінансових результатів та впливу промисловості на довкілля.

Інформація подається за видами економічної діяльності, відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) (ДК 009:2010), та регіонами, відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

Для більшої наочності інформації, збірник доповнено графічними матеріалами. Окремий розділ містить короткі методологічні пояснення.

презентаційна версія

 

 «Ринок праці Житомирської області»

Статистичний збірник «Ринок праці Житомирської області» містить інформацію щодо економічної активності населення області та основних тенденцій, які спостерігалися у сфері соціально-трудових відносин у 2013-2017 роках. Статистичні показники розподілені за віковими групами, статтю, місцем проживання, за видами економічної та промислової діяльності, містами та районами області.

Збірник складається з 3 тематичних розділів «Основні показники економічної активності населення»; «Оплата праці та соціально-трудові відносини»; «Умови праці». Кожний розділ містить стислі методологічні пояснення. Матеріали викладено у вигляді таблиць з використанням графічного матеріалу.

презентаційна версія

 

 «Жінки і чоловіки Житомирщини»

Статистичний збірник «Жінки і чоловіки Житомирщини» містить інформацію представлену у ґендерному аспекті.

Збірник підготовлено на основі даних державної статистичної та адміністративної звітності, матеріалів вибіркових обстежень та переписів. До нього включено інформацію в розрізі міст і районів області, видів економічної діяльності.

Інформація систематизована за тематикою по відповідних 6 розділах: демографічні показники, ринок праці, охорона здоров’я, освіта, соціальний захист, фізкультура та спорт, правопорушення. Кожний розділ містить табличний матеріал, діаграми та методологічні пояснення. Наведено аналітичний огляд з ґрунтовним аналізом наведених даних.

Інформація призначена для фахівців, які займаються або цікавляться ґендерною тематикою.

презентаційна версія

 

«Зовнішньоекономічна діяльність Житомирської області»

Статистичний збірник «Зовнішньоекономічна діяльність Житомирської області» містить інформацію за 2012-2017рр. про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами, прямі іноземні інвестиції в економіку області в розрізі країн світу, видів економічної діяльності підприємств-резидентів, міст та районів. Основні показники наведені у порівнянні з даними по Україні в цілому та її регіонах.

Збірник складається з 2 тематичних розділів: зовнішня торгівля товарами та послугами, прямі іноземні інвестиції в економіку області. Кожен розділ супроводжують стислі методологічні пояснення.

презентаційна версія

 

 «Чисельність населення Житомирської області на 1 січня 2018 року»

Статистичний збірник «Чисельність населення Житомирської області» містить дані про кількість адміністративно-територіальних одиниць в області та регіонах, чисельність наявного та постійного населення, розподіл постійного міського та сільського населення за статтю та віком по області, містах та адміністративних районах.

Збірник також вміщує дані про елементи формування чисельності як всього населення, так міського та сільського, демографічне навантаження на осіб у віці 15–64 роки та 16–59 років, середній та медіанний вік населення.

Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Кількість адміністративно-територіальних одиниць наведена за даними офіційного веб-порталу Верховної Ради України.

презентаційна версія