З питань придбання статистичних збірників

звертатись за тел. (0412) 22-32-22, кімната 507

 «Статистичний щорічник Житомирської області за 2016 рік»

Статистичний щорічник містить широкий спектр показників соціально-економічного та екологічного стану області у 2016 році порівняно з попередніми роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні характеристики; населення та міграція; ринок праці; доходи та умови життя; населені пункти та житло; освіта; охорона здоров’я та соціальний захист; культура, відпочинок, спорт і туризм; правосуддя та злочинність; навколишнє середовище та природні ресурси; національні рахунки; державні фінанси та кредит; ціни; Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України; енергетика; промисловість; сільське, лісове та рибне господарство, мисливство; будівництво;  капітальні інвестиції; транспорт і зв’язок; зовнішньоекономічна діяльність; внутрішня торгівля; діяльність підприємств; наука та інновації; міжрегіональні порівняння.

Інформація наведена за видами економічної, промислової, будівельної продукції, організаційними формами тощо. Значна кількість показників наведена за містами та районами області. Окремий розділ містить співставлення основних показників за регіонами України.

презентаційна версія

 

«Житомир 2016»

Збірник містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного, екологічного стану міста Житомира у 2016 році порівняно з попередніми роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні географічні та економічні характеристики, населення та міграція, ринок праці, освіта, населені пункти та житло, культура та відпочинок, правосуддя та злочинність, навколишнє середовище та природні ресурси, енергетика, промисловість, капітальні інвестиції та будівництво, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука та інновації. Окремо виділені зіставлення показників по містах – обласних центрах України.

До розділів надані короткі методологічні пояснення. Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.

Збірник зацікавить широке коло користувачів.

презентаційна версія

 

 «Житомирщина у цифрах у 2016 році»

Статистичний збірник містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного становища Житомирської області у 2016 році порівняно з 2010–2015 роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні характеристики, населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, правосуддя та злочинність, навколишнє середовище, національні рахунки, ціни, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство, капітальні інвестиції та будівництво, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, наука та інновації, міжрегіональні порівняння.

Інформація наведена за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційно-правовими формами господарювання, а також за містами та районами області. Окремий розділ містить співставлення основних показників за регіонами України.

презентаційна версія

 

 «Діяльність суб’єктів господарювання Житомирщини»

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання Житомирщини» містить статистичні показники, які характеризують стан та тенденції розвитку суб’єктів господарювання за 2012-2016 роки.

Збірник сформовано за такими розділами: діяльність суб’єктів господарювання; основні показники діяльності підприємств; діяльність суб’єктів господарювання за містами та районами$ міжрегіональні порівняння.

презентаційна версія

 

 «Жінки і чоловіки Житомирщини»

Статистичний збірник «Жінки і чоловіки Житомирщини» містить інформацію представлену у ґендерному аспекті.

Збірник підготовлено на основі даних державної статистичної та адміністративної звітності, матеріалів вибіркових обстежень та переписів. До нього включено інформацію в розрізі міст і районів області, видів економічної діяльності.

Інформація систематизована за тематикою по відповідних 7 розділах: демографічні показники, доходи та витрати населення, ринок праці, охорона здоров’я, освіта, соціальний захист, фізкультура та спорт, правопорушення. Кожен розділ збірника містить табличний матеріал, окремі явища проілюстровані діаграмами, а також надаються необхідні методологічні пояснення. Наведено аналітичний огляд щодо ґендерних аспектів Житомирщини.

Збірник розрахований на широке коло користувачів інформації, а також зацікавить фахівців та науковців з ґендерної проблематики в різних галузях знань, щодо положення жінок і чоловіків в Житомирській області.

презентаційна версія

 

 «Сільське господарство Житомирської області»

Статистичний збірник «Сільське господарство Житомирської області» характеризує стан сільського господарства у 2010-2016рр. та його місце в економіці області.

У збірнику наведені дані, що відображають ресурсні можливості сільського господарства, обсяги та ефективність виробництва, середні ціни реалізації, споживання сільськогосподарської продукції, баланси продовольчих ресурсів тощо. Інформація надана у розрізі районів та за категоріями господарств.

презентаційна версія

 

 «Ринок праці Житомирської області»

Статистичний збірник «Ринок праці Житомирської області» містить інформацію щодо економічної активності населення області та основних тенденцій, які спостерігалися у сфері соціально-трудових відносин у 2011-2016рр. Статистичні показники розподілені за віковими групами, статтю, місцем проживання, за видами економічної та промислової діяльності, містами та районами області.

Збірник складається з 2 тематичних розділів «Основні показники економічної активності населення» та «Оплата праці та соціально-трудові відносини». Кожний розділ містить стислі методологічні пояснення. Матеріали викладено у вигляді таблиць з використанням графічного матеріалу.

 

презентаційна версія

 

 «Зовнішньоекономічна діяльність Житомирської області»

Статистичний збірник «Зовнішньоекономічна діяльність Житомирської області» містить інформацію за 2011-2016рр. про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами, прямі іноземні інвестиції в економіку області в розрізі країн світу, товарних груп та видів послуг, видів економічної діяльності, міст та районів. Основні показники наведені у порівнянні з даними по Україні в цілому та її регіонах.

Збірник складається з 2 тематичних розділів: зовнішня торгівля товарами та послугами, прямі іноземні інвестиції в економіку області. Кожен розділ супроводжують стислі методологічні пояснення.

.

презентаційна версія

 

 «Чисельність населення Житомирської області на 1 січня 2017 року»

Статистичний збірник «Чисельність населення Житомирської області» містить дані про кількість адміністративно-територіальних одиниць в області та регіонах, чисельність наявного та постійного населення, розподіл постійного міського та сільського населення за статтю та віком по області, містах та адміністративних районах.

Збірник також вміщує дані про елементи формування чисельності як всього населення, так міського та сільського, демографічне навантаження на осіб у віці 15–64 роки та 16–59 років, середній та медіанний вік населення.

Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Кількість адміністративно-територіальних одиниць наведена за даними офіційного веб-порталу Верховної Ради України.

презентаційна версія