Типові помилки, які найчастіше зустрічаються при складанні звітності

Назва форми

Типові помилки

Пояснення,
щодо виправлення помилок

Навколишнє середовище

2-тп (повітря) (річна)
«Звіт про охорону атмосферного повітря»

Не проставляються підсумкові коди забруднюючих речовин.

При заповненні форми обов'язково ставити підсумковий код на основі тих забруднюючих речовин, які є на підприємстві і включаються до нього.
Підсумкові коди зазначені в додатку 2 інструкції щодо заповнення даної форми і виділені жирним шрифтом.

Дані р.07000 «діоксид вуглецю» включаються до показника р.00000 «всього по підприємству».

Викиди діоксиду вуглецю (р.07000) обраховуються окремо і до сумарних викидів забруднюючих речовин підприємства в р.00000 не включаються.

1-відходи (річна)
«Поводження з відходами»

Наявність відходів на початок звітного року не збігається із наявністю на кінець попереднього року.

У звіті за поточний рік показник р.10 має відповідати показнику р.72 звіту за минулий рік
(по кожному виду відходів).

1-екологічні витрати (річна)
«Витрати на охорону навколишнього природного середовища і екологічні платежі»

Дані відображаються з урахуванням ПДВ.

Показники форми не включають податок на додану вартість і відображаються у тис.грн з одним десятковим знаком.

До розділу І «Витрати на охорону навколишнього природного середовища» включають витрати в тому випадку, якщо виконані силами підприємства та спрямовані, передусім, на захист, запобігання, зменшення чи ліквідацію.

Сільське, лісове та рибне господарство

2-ферм (річна)
«Звіт про витрати на виробництво продукції сільського
господарства (робіт, послуг) за 2017р.»

У звіті кількісні показники (центнери) відсутні при наявності вартісних (грн).

Значення показників форми мають формат представлення: вартісні показники – у гривнях (у цілих значеннях); натуральні показники – у центнерах, штуках, кілограмах (у цілих значеннях).

У звіті не заповнено розділ І «Витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг)».

Якщо у звіті у розділі ІІ «Реалізація продукції сільського господарства» заповнені дані по гр.4 «Витрати на збут, грн», то повинен обов’язково бути заповненим розділ І «Витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг)».

21-заг (річна)
«Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за 2017р.»

У рядки 064 «льон-довгунець» та/або 068 «коноплі» помилково включали дані про насіння льону-довгунцю та/або конопель.

Відповідно до Роз’яснень, у цих рядках слід відображати дані тільки щодо льону-довгунцю сирого чи після замочування, уключаючи солому, волокно необроблене, тресту, та щодо коноплі сирої чи після замочування, уключаючи солому, волокно, стебло.

У звіті не виконувався логічний контроль по рядках 003 або 040 (графа 3) та 998.

Якщо у звіті заповнені рядки 003 або 040 по графі 3, то обов’язково повинен бути заповнений рядок 998 «загальна потужність одночасного зберігання зернових і олійних культур на кінець року, ц».

Енергетика

4-мтп (місячна)
«Звіт про використання та запаси палива»

Обсяги використаного палива та його запасів не перераховуються із об'ємних одиниць у вагові.

Для переведення з одиниць об’єму світлих нафтопродуктів і газу у вагові, необхідно застосовувати коефіцієнти:

  для бензину моторного – 074 кг/л;

  для газойлів (палива дизельного) – 0,85 кг/л;

  для пропану і бутану скраплених – 0,55 кг/л.

Графа 1 не містить даних про обсяги роздрібного продажу через мережу автозаправних станцій (АЗС) бензину моторного, газойлів (палива дизельного).

Ці дані відображені в звіті «Про продаж світлих нафтопродуктів»
за формою № 1-торг (нафтопродукти).

4-мтп (річна)
«Звіт про використання та запаси палива»

При розподілі палива за напрямками споживання бензин моторний, газойлі (паливо дизельне), оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі та бітум нафтовий проставляють на кінцеве споживання.

     витрати по рядках 430 «бензин моторний» та 440 «газойлі (паливо дизельне)» слід відображати по графі 3 «обсяг кінцевого використання палива на перевезення транспортом внутрішнього сполучення»;

     витрати по рядках 530 «оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі» та 550 «бітум нафтовий (уключаючи сланцевий» слід відображати по графі 1 «обсяг використаного палива для неергетичних цілей (як сировина, матеріал)».

Графа 3 розділу 3 уміщує обсяги витрат палива на забезпечення руху всіх видів транспорту, крім внутрішньозаводського, усіх підприємств незалежно від того, до якого виду економічної діяльності вони належать.
Графа 1 розділу 3 відображає обсяг палива, що використовується:

  як сировина на виробництво хімічної, нафтохімічної та іншої непаливної продукції з урахуванням технологічних втрат при переробці;

  як матеріал для непаливних потреб  уміщує дані про обсяги енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти, які використовуються як компонент та в якості мастильних матеріалів.

До цієї графи враховані технологічні втрати при переробці палива в непаливну продукцію.

11-мтп (річна)
«Звіт про постачання та використання енергії»

У розділі 1 «Джерела постачання енергії та їх потужність» по рядку 100 «усі види джерел» по гр.2 часто не проставляється установлена теплова потужність котельні станом на кінець звітного року (Гкал/год).

Графа 2 вміщує дані щодо установленої теплової потужності по турбоагрегатах із регульованим відбором пари, протитиском і погіршеним вакуумом, які відпускають тепло споживачам безпосередньо або через водогрійні, редукційні, пароперетворювальні установки; конденсаційних турбоагрегатах, які відпускають тепло з нерегульованих відборів, станом на 31 грудня звітного року.

Внутрішня торгівля

3-торг (квартальна)
«Звіт про продаж і запаси товарів»

Звіт подається наростаючим підсумком з початку року.

Форма містить дані щодо роздрібного товарообороту за І, ІІ, ІІІ та IV квартали окремо.

7-торг (річна)
«Звіт про наявність торгової мережі»

Невідповідність заповнених рядків у розділах I та II.

Сума даних розділу ІІ «Наявність торгової мережі за територіальною ознакою у межах регіону місцезнаходження респондента» повинна дорівнювати даним розділу І «Наявність торгової мережі у межах регіону місцезнаходження респондента» по відповідних рядках.

У розділі І «Наявність торгової мережі у межах регіону місцезнаходження респондента» не виконувався арифметичний контроль по ряд.20.

Відповідно до контролів, наведених у бланку, рядок 20 = сумі рядків 21, 31.

1-торг (нафтопродукти) (місячна)
«Про продаж світлих нафтопродуктів і газу»

Не заповнюються рядки 20 і 21.

Рядок 20 містить інформацію щодо кількості АЗС, за якими наведено дані у розділі І, у тому числі рядок 21 містить інформацію щодо кількості АЗС, на яких здійснювався продаж газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану).

Неправильне відображення одиниць об'єму (тонн).

Можна застосовувати коефіцієнти, визначені підпунктом 2.1.1 Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.11.2008 №452, а саме:

  для бензину моторного – 0,74 кг/л;

  для газойлів (палива дизельного) – 0,85 кг/л;

  для пропану і бутану скраплених – 0,55 кг/л;

  для газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 0,59кг/куб.м.

Промисловість

1П-НПП (річна)
«Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції»

Назви видів продукції (гр. А) не завжди відповідають даним Номенклатури продукції промисловості (НПП).

Звіт уміщує дані про виробництво промислової продукції, які зазначаються відповідно до позицій Номенклатури продукції промисловості (НПП), затвердженої на звітний рік наказом Держстату, які у графі 4 мають позначку "р".

Населені пункти та житло

1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)
«Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії»

У звітах дані проставляють у гривнях, хоча наголошувалося, що змінено одиниці виміру показників з гривень на тис.грн.

Значення показників у звіті мають наступний формат представлення:

  у І розділі у графах 1–4 за всіма рядками та у ІІ розділі у рядках 08–09 дані наводяться у тис. грн з одним десятковим знаком (після коми);

  у І розділі у графах 5–6 та у ІІ розділі у рядку 07 – у цілих числах (одиниць).

У формі інформація щодо сум нарахувань, фактичних сум сплати та заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги та електроенергію наводиться без урахування сум субсидій і пільг.

  у І розділі у графах 1 та 4 у рядках 0106 – без урахування сум заборгованості бюджетів за субсидіями та пільгами;

  у І розділі у графі 2 у рядках 0105 – без урахування сум призначених субсидій та пільг;

  у І розділі у графі 3 у рядках 0106 – без урахування сум, перерахованих з бюджетів субсидій та пільг.

У разі здійснення перерахунків за сумами, нарахованими до сплати населенню за попередні періоди, такі перерахунки відображаються у графі 1 форми поточного періоду.

Освіта

2-3 нк (один раз на рік)
«Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року»

Прийом до ВНЗ на початковий та завершальний цикли навчання здійснюється Відповідно до нового Переліку галузей знань і спеціальностей.

Починаючи з 2016/2017 навчального року прийом до ВНЗ на початковий та завершальний цикли навчання здійснюється тільки відповідно до нового Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015р. №266, тобто прийом за Переліками  2006, 2007 та 2010 років не здійснюється.

Обов’язково слід зазначати у графі А розділу І звіту на який саме освітній рівень здійснено прийом за даною спеціальністю (молодший спеціаліст, спеціаліст, бакалавр, магістр).

 

Випуск із ВНЗ за 2018 рік (з врахуванням очікуваного випуску) наводиться за напрямами підготовки та спеціальностями може здійснюватися  відповідно до Переліків 2006, 2007 та 2010 років, а також за новим Переліком.

Капітальні інвестиції

№2-інвестиції (квартальна
«Звіт про капітальні інвестиції»

Відображаються дані наростаючим підсумком з початку року (січень-березень, січень-червень, січень-вересень).

Показники форми № 2-інвестиції (квартальна) уключають інформацію щодо капітальних інвестицій на дискретній основі – за І, ІІ, ІІІ, IV квартали окремо.

Дані у звіті помилково відображаються у гривнях.

Значення показників форми (одиниці вимірювання – тисячі гривень) мають формат представлення у цілих числах.

№2-інвестиції (річна)
«Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів»

Розходження між даними річної та квартальної звітності.

Дані річного звіту повинні дорівнювати сумі даних звітів за I–IV квартали.

Не заповнюється розділ 5 «податок на додану вартість за видами активів у звітному році».

Розділ 5 форми уключає інформацію щодо суми податку на додану вартість, сплачену респондентом у зв'язку з витратами на капітальні інвестиції (незалежно від того, чи є організація платником цього податку відповідно до чинного законодавства).

Будівництво

№ 1-кб (місячна)
«Звіт про виконання будівельних робіт»

Не заповнюється розділ 2 «обсяг реалізованих будівельних робіт».

Дані розділу 2 форми уміщують інформацію щодо обсягів реалізованих будівельних робіт. Дані наведені за квартал із місячним запізненням таким чином: у звіті за квітень наведені дані за І квартал, за липень – дані за ІІ квартал, за жовтень – дані за ІІІ квартал, за січень – дані за ІV квартал.

Транспорт

 2-тр (річна)
«Звіт про роботу автотранспорту»

Дані у звіті помилково відображаються у гривнях.

Значення показників мають формат представлення у числах з одним десятковим знаком після коми.

Невірно пораховано рядок 860 «Вантажооборот, тис.ткм».

Рядок 860 містить інформацію про вантажооборот (тис.ткм), визначений як сума добутків фактично перевезеного вантажу та відстані перевезення за кожну поїздку.

Оплата праці та соціально-трудові відносини

1-ПВ (місячна)
«Звіт з праці»

У звіті не вірно відображається сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності).

Рядок 1030 містить дані про суму податку з доходів фізичних осіб із фонду оплати праці усіх працівників (рядок 1020), без перерахунків за попередній рік.

Рядок 1030 не може бути більше законодавчо встановленого відсотка (18%) до фонду оплати праці (рядок 1020)

Діяльність підприємств

1-м «Баланс»

Сума активів балансу на початок року не дорівнює сумі зобов'язань та власного капіталу.

Згідно з п.1 розділу ІІ «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №25 підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.

Правильність заповнення показників відповідно до статей «Інші операційні витрати» та «Інші витрати».

Згідно із положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» у статті «Інші операційні витрати» наводяться адміністративні витрати, витрати на збут, а також собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів і фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаних безнадійних боргів; втрати від знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних операційних витрат; інші витрати, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

У статті «Інші  витрати» відображаються: витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Загальні вимоги до заповнення звітів

 

 

Звіти повинні містити усі реквізити: код ЄДРПОУ, назва підприємства, адреса, номер телефону виконавця, факс, адреса електронної пошти.

Звіти повинні бути заповнені розбірливо без помарок та підчисток.

Показники, що не заповнюються через відсутність інформації, мають бути прокреслені.

При заповненні показників звітів необхідно дотримуватись вказаних у бланках арифметичних контролів.