Типові помилки, які найчастіше зустрічаються при складанні звітності

Назва форми ДСС

Типові помилки

Пояснення,
щодо виправлення помилок

Навколишнє середовище

2-тп (повітря) (річна)
«Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів»

Не проставляються підсумкові коди забруднюючих речовин і парникових газів

При заповненні форми обов'язково ставити підсумковий код на основі тих забруднюючих речовин і парникових газів, які є на підприємстві і включаються до нього. Значення показників звіту мають формат представлення – у тоннах (з трьома десятковими знаками після коми).

Дані р.07000 «діоксид вуглецю» включаються до показника р.00000 «всього по підприємству»

Викиди діоксиду вуглецю (р.07000) обраховуються окремо і до показника звіту за кодом 00000 та найменуванням «Всього по підприємству (без урахування діоксиду вуглецю)» не включаються.

Невірний код забруднюючих речовин і парникових газів

Перелік забруднюючих речовин наведено в Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженій наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 10.05.2002 № 177, який зареєстровано в Міністерстві юстиції 22.05.2002 за №445/6733.

1-відходи (річна)
«Утворення та поводження з відходами»

Наявність відходів на початок звітного року не збігається із наявністю на кінець попереднього року

У звіті за звітний рік у Розділах І «Утворення, поводження з відходами за місцем їх утворення» та ІІ «Поводження з відходами» показник р.10 «наявність відходів на початок року» має відповідати показнику р.72 «наявність відходів на кінець року» звіту за минулий рік (по кожному виду відходів).

1-екологічні витрати (річна)
«Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі»

Дані відображаються з урахуванням ПДВ

Показники форми не включають податок на додану вартість і відображаються у тис.грн з одним десятковим знаком.

До розділу І «Витрати на охорону навколишнього природного середовища» включають витрати в тому випадку, якщо виконані силами підприємства та спрямовані, передусім, на захист, запобігання, зменшення чи ліквідацію.

Сільське, лісове та рибне господарство

21-заг (річна)
«Звіт про реалізацію продукції сільського господарства»,

29-сг (річна)
«Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 20
__р.»,

24 (річна)
«Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин та забезпеченість їх кормами за 20___р.»
,

50-сг (річна)
«Звіт про основні економічні показники роботи сільськогоспо­дарських підприємств»

Дані форми 21-заг (річна) не відповідають даним форми 29-сг (річна)

Кількість реалізованої продукції рослинництва за видами у формі 21-заг (річна) (графа 1) має відповідати обсягу виробництва зернових і зернобобових культур за видами (графа 4 (у масі після доробки)) та обсягу виробництва всіх інших культур за видами (графа 3) форми
29-сг (річна).

Дані форми 21-заг (річна) не відповідають даним форми 24 (річна)

Показники кількості реалізованої продукції тваринництва власного виробництва за видами у формі 21-заг (річна) (графа 1) має відповідати показникам форми 24 (річна).

Дані форми 21-заг (річна) не відповідають даним форми 50-сг (річна)

Для визначення рентабельності сільськогосподарської діяльності підприємств обов’язково заповнювати дані форми 50-сг (річна) щодо собівартості реалізованої продукції (гр.13 підрозділу 1.1 «Продукція рослинництва» та гр.12 підрозділу 1.2 «Продукція тваринництва» Розділу 1 «Структура собівартості за видами продукції сільського господарства») у повній відповідності з формою 21-заг (річна).

9-сг (річна)
«Звіт про використання добрив і пестицидів»

Розділ 1 «Площа, на якій були застосовані добрива та пестициди» рядок 200 проставляють загальну площу, яку обробили усіма видами добрив та пестицидів

Рядок 200 характеризує сумарну площу всіх сільськогосподарських культур, на якій були застосовані біологічні засоби захисту рослин (хижаки та паразити по відношенню до комах (наприклад, жужелиці, сонечка, бабки), віруси та мікроорганізми, а також звірі та птахи, які поїдають комах) під урожай звітного року та яка не врахована в графі 3 рядків 105-180.

Енергетика

4-мтп (місячна)
«Звіт про використання та запаси палива»

Обсяги використаного палива та його запасів не перераховуються із об'ємних одиниць у вагові

Для переведення з одиниць об’єму світлих нафтопродуктів і газу у вагові, необхідно застосовувати коефіцієнти:

                    для бензину моторного – 074 кг/л;

                    для газойлів (палива дизельного) – 0,85 кг/л;

                    для пропану і бутану скраплених – 0,55 кг/л.

Графа 1 не містить даних про обсяги реалізації (відпуску) населенню палива та роздрібного продажу через мережу автозаправочних станцій (АЗС) бензину моторного, газойлів (палива дизельного) та пропану й бутану скраплених

Ці дані відображені в звіті за формою 1-торг (нафтопродукти) (місячна) «Про продаж світлих нафтопродуктів і газу».

 

4-мтп (річна)
«Звіт про використання та запаси палива»

При розподілі палива за напрямками споживання бензин моторний, газойлі (паливо дизельне), оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі та бітум нафтовий проставляють на кінцеве споживання

                    витрати по рядках 430 «бензин моторний» та 440 «газойлі (паливо дизельне)» слід відображати по графі 3 «обсяг кінцевого використання палива на перевезення транспортом внутрішнього сполучення»;

                    витрати по рядках 530 «оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі» та 550 «бітум нафтовий (уключаючи сланцевий» слід відображати по графі 1 «обсяг використаного палива для неергетичних цілей (як сировина, матеріал)»

Графа 3 розділу 3 уміщує обсяги витрат палива на забезпечення руху всіх видів транспорту, крім внутрішньозаводського, усіх підприємств незалежно від того, до якого виду економічної діяльності вони належать.
Графа 1 розділу 3 відображає обсяг палива, що використовується:
як сировина на виробництво хімічної, нафтохімічної та іншої непаливної продукції з урахуванням технологічних втрат при переробці;
як матеріал для непаливних потреб уміщує дані про обсяги енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти, які використовуються як компонент і як мастильні матеріали.
До цієї графи враховані технологічні втрати при переробці палива в непаливну продукцію.

11-мтп (річна)
«Звіт про постачання та використання енергії»

У розділі 1 «Джерела постачання енергії та їх потужність» по рядку 100 «усі види джерел» часто не проставляється установлена потужність та обсяги відпуску електро- та теплоенергії у звітному році за усіма видами джерел постачання

Рядок 100 уміщує сумарні дані щодо установленої потужності та обсягів відпуску електро- та теплоенергії у звітному році за усіма видами джерел постачання, а саме: тепловими електростанціями (ТЕС); тепловими електростанціями з комбінованим циклом виробництва, теплоелектроцентралями (ТЕЦ); атомними електростанціями (АЕС); вітровими електростанціями (ВЕС); сонячними електростанціями (СЕС); гідроелектростанціями (ГЕС); гідроакумулюючими електростанціями (ГАЕС); теплогенеруючими станціями або установками, котельнями; утилізаційними установками; теплонасосними установками; електрокотлами; іншими енергогенеруючими установками, не зазначеними вище.

1-торг (нафтопродукти) (місячна)
«Про продаж світлих нафтопродуктів і газу»

Не заповнюються рядки 20 і 21

Рядок 20 містить інформацію щодо кількості АЗС, за якими наведено дані у розділі І, у тому числі рядок 21 містить інформацію щодо кількості АЗС, на яких здійснювався продаж газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану).

Неправильне відображення одиниць об'єму (тонн)

Можна застосовувати коефіцієнти, визначені підпунктом 2.1.1 Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.11.2008 №452, а саме:

для бензину моторного – 0,74 кг/л;

для газойлів (палива дизельного) – 0,85 кг/л;

для пропану і бутану скраплених – 0,55 кг/л;

для газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 0,59кг/куб.м.

Внутрішня торгівля

3-торг (квартальна)
«Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі»

Звіт подається наростаючим підсумком з початку року

Форма містить дані щодо роздрібного товарообороту торгової мережі за І, ІІ, ІІІ та IV квартали окремо.

1-опт (квартальна)
«Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі»

Дані у звіті заповнені наростаючим підсумком з початку року

Форма містить дані щодо діяльності юридичних осіб на дискретній основі – за І, ІІ, ІІІ та IV квартали.

Невірно відображаються у звіті вартісні показники

Вартісні показники форми не включають інформацію щодо податку на додану вартість (ПДВ), одиницями вимірювання яких є тисячі гривень з одним десятковим знаком.

Промисловість

1П-НПП (річна)
«Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції»

Назви видів продукції (гр. А) не завжди відповідають даним Номенклатури продукції промисловості (НПП)

Звіт уміщує дані про виробництво промислової продукції, які зазначаються відповідно до позицій Номенклатури продукції промисловості (НПП), затвердженої на звітний рік наказом Держстату, які у графі 4 мають позначку "р".

Населені пункти та житло

1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)
«
Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг
та електроенергії»

У звітах дані проставляють у гривнях, хоча наголошувалося, що змінено одиниці виміру показників з гривень на тис.грн

Значення показників у звіті мають наступний формат представлення:

у І розділі у графах 1–4 за всіма рядками та у ІІ розділі у рядках 08–09 дані наводяться у тис.грн з одним десятковим знаком (після коми);

у І розділі у графах 5–6 та у ІІ розділі у рядку 07 – у цілих числах (одиниць).

Дані щодо нарахувань та сплати заборгованості містять суми пільг та субсидій

У формі інформація щодо сум нарахувань, фактичних сум сплати та заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги та електроенергію наводиться без урахування сум субсидій і пільг.

1-житлофонд (річна) «Житловий фонд станом на
1 січня 20__ року

Дані щодо загальної площі житлових приміщень на початок звітного року не дорівнюють даним загальної площі житлових приміщень на кінець минулого року

У розділі IV «Рух житлового фонду протягом звітного року» дані рядка 4000 «Загальна площа житлових приміщень на початок звітного року» мають дорівнювати даним по рядку 1000 гр.1 Розділу І «Площа житлових приміщень» попереднього року.

Невірно відображаються дані у рядках 1300 «нежитлові будівлі» та 2030 «квартири у нежитлових будівлях»

У даних рядках мають бути відображені житлові приміщення у нежитлових будівлях (школах, лікарнях, санаторіях тощо).

Капітальні інвестиції

2-інвестиції (квартальна)
«Звіт про капітальні інвестиції»

Відображаються дані наростаючим підсумком з початку року (січень-березень, січень-червень, січень-вересень)

Показники форми 2-інвестиції (квартальна) уключають інформацію щодо капітальних інвестицій на дискретній основі – за І, ІІ, ІІІ, IV квартали окремо.

Дані у звіті помилково відображаються у гривнях

Значення показників форми (одиниці вимірювання – тисячі гривень) мають формат представлення у цілих числах.

Будівництво

1-кб (місячна)
«Звіт про виконання будівельних робіт»

Не заповнюється розділ 2 «обсяг реалізованих будівельних робіт»

Дані розділу 2 форми уміщують інформацію щодо обсягів реалізованих будівельних робіт.

Дані наведені за квартал із місячним запізненням таким чином: у звіті за квітень наведені дані за І квартал, за липень – дані за ІІ квартал, за жовтень – дані за ІІІ квартал, за січень – дані за ІV квартал.

Транспорт

2-тр (річна)
«Звіт про роботу автотранспорту»

Дані у звіті помилково відображаються у гривнях

Значення показників мають формат представлення у числах з одним десятковим знаком після коми.

Невірно пораховано рядок 860 «Вантажообіг, тис.ткм»

Рядок 860 містить інформацію про вантажообіг (тис.ткм), визначений як сума вантажообігу за кожен день здійснення вантажних перевезень у звітному періоді.

Оплата праці та соціально-трудові відносини

1-ПВ (місячна)
«Звіт з праці»

У звіті невірно відображається сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності)

Рядок 1030 містить дані про суму податку з доходів фізичних осіб із фонду оплати праці усіх працівників (рядок 1020), без перерахунків за попередній рік.

Рядок 1030 не може бути більше законодавчо встановленого відсотка (18%) до фонду оплати праці (рядок 1020).

Невірно відображається середньообліко­ва кількість штатних працівників

Приклад розрахунку середньооблікової чисельності штатних працівників наведено в розділі 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

1-ПВ (квартальна)
«Звіт з праці»

Невірне відображення у розділі ІV «Розподіл штатних працівників за розмірами заробітної плати» рядка 6140 «Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму робочого часу, з нарахованою заробітною платою в межах мінімальної (із рядка 6130)»

Відображати лише тих осіб по рядку 6140, яким за  повністю відпрацьовану норму годин (на повну ставку) за березень, червень, вересень, грудень були нараховані кошти в межах мінімальної заробітної плати, а не кількість працівників, яким встановлено тарифну ставку (оклад, посадовий оклад) в межах мінімальної заробітної плати. Показник рядка 6140 не може перевищувати показник рядка 6020.

Не заповнено окремі показники у Розділі V «Кількість і фонд оплати праці окремих категорій працівників»

Якщо на підприємстві працюють жінки (заповнено рядок 3070 гр.2), то ОБОВ’ЯЗКОВО потрібно заповнювати показники по рядку 7010 (графи 1-3).

Діяльність підприємств

1-м «Баланс»

Сума активів балансу на початок року не дорівнює сумі зобов'язань та власного капіталу

Згідно з п.1 розділу ІІ «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №25 підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.

Правильність заповнення показників відповідно до статей «Інші операційні витрати» та «Інші витрати»

Згідно із положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» у статті «Інші операційні витрати» наводяться адміністративні витрати, витрати на збут, а також собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів і фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаних безнадійних боргів; втрати від знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних операційних витрат; інші витрати, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

У статті «Інші витрати» відображаються: витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

2-підприємництво (річна)
«Структурне обстеження підприємства»

За показником «Основний вид економічної діяльності у звітному році (опис здійснюваної економічної діяльності) респонденти вказують основний реєстраційний вид економічної діяльності підприємства

Показник «Основний вид економічної діяльності у звітному році (опис здійснюваної економічної діяльності) має відображати опис фактично здійснюваної підприємством економічної діяльності у звітному році на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість (відповідно до Роз’яснень щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 2-підприємництво (річна), затверджених Головою Державної служби статистики 6 липня 2018р.).

Невірно відображають показник «Середня кількість працівників» (рядок 300)

Показник «Середня кількість працівників» є сумою середньооблікової кількості штатних працівників, середньої кількості зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами. Заповнення показника «Середня кількість працівників» здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005р. №286.

У рядок 406 «Матеріальні витрати та витрати на оплату послуг, використані у виробництві продукції (товарів, послуг) (без ПДВ)» не включають витрати на паливо й енергію усіх видів, які використані на технологічні, інші виробничі та господарські потреби підприємства, а відносять до рядка 416 «Витрати на придбання енергопродуктів для власних потреб (крім використаних в якості сировини та для перепродажу) (без ПДВ)

Рядок 406 показник «Матеріальні витрати та витрати на оплату послуг, використані у виробництві продукції (товарів послуг) (без ПДВ)» відображає матеріальні витрати (уключаючи товари для забезпечення діяльності підприємства) та витрати на оплату послуг (без ПДВ), що пов’язані з виробництвом продукції (товарів, послуг) і збутом, управлінням і обслуговуванням підприємства у т.ч. витрати на паливо й енергію усіх видів, які використані на технологічні, інші виробничі та господарські потреби підприємства. Рядок 416 вміщує інформацію про вартість придбаних у звітному році енергопродуктів усіх видів, незалежно від того, яка частина енергопродуктів була використана (витрачена) у звітному році на виробничі та господарські потреби або залишилась у вигляді залишків.