ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату України

18.06.2013  № 183

 

Етичний кодекс працівників органів державної статистики

 

1.  Загальні положення

 

1.1 Етичний кодекс працівників органів державної статистики (далі - Етичний кодекс) розроблений з метою розвитку потенціалу та можливостей особистості працівників органів державної статистики, які забезпечують здійснення державної статистичної діяльності (далі - статистики).

1.2 Етичний кодекс визначає загальні професійні цінності та низку морально-етичних принципів, що випливають із цих цінностей і які є для статистиків принциповими орієнтирами з питань професійної діяльності, виконання службових обов'язків, організації взаємодії з широким колом респондентів, виробників та користувачів статистичної інформації.

 

1.3 Цей Етичний кодекс спрямований на забезпечення належного поводження, з одного боку, та інформування широкої громадськості щодо поведінки, яку вони можуть очікувати від статистиків, з іншого.

 

1.4 В основу Етичного кодексу покладено вітчизняний досвід і міжнародні етичні принципи й стандарти, визначені в Декларації з професійної етики, прийнятій Радою Міжнародного статистичного інституту (181) 22-23 липня 2010 року в Рейк'явіку, Ісландія.

 

1.5 Загальні професійні цінності як стандарти щодо організації статистичної діяльності визначено в Принципах діяльності органів державної статистики України, затверджених наказом Держкомстату України від 14.06.2010 №216.

 

 

2.Етичні принципи діяльності статистиків

2.1. Нейтральність і неупередженість

2.1.1 Статистики виконують свої посадові обов'язки нейтрально та неупереджено, а саме: не надають будь-яких переваг або, навпаки, не допускають дискримінації, не виявляють прихильність або, навпаки, неприязнь до окремих фізичних і юридичних осіб, зокрема політичних партій, релігійних організацій, громадських об'єднань.

2.1.2 Статистики, з урахуванням конституційних прав, можуть брати участь у політичній чи іншій громадській діяльності, але лише в позаробочий час і поза межами їх службових обов'язків, аби підтримувати довіру громадськості до неупередженого виконання ними своїх функцій. Незалежно від власних політичних поглядів статистики виконують свої службові обов'язки в межах законодавства з дотриманням норм цього Етичного кодексу,

 

2.1.3 Статистики не допускають впливу на виконання своїх службових обов'язків особистих (приватних) інтересів, інтересів членів своєї сім'ї або інших осіб, протистоять будь-якому тиску, спрямованому на свідоме маніпулювання статистичною інформацією.

 

 

2.2. Професіоналізм  

2.2.1 Статистики діють виключно в межах законодавчо наданих їм повноважень, забезпечуючи виконання своїх обов'язків та повною мірою використовуючи свої права.

2.2.2 Статистики виконують свої обов'язки сумлінно, оптимально організовуючи робочий процес та своєчасно досягаючи очікуваних результатів.

2.2.3 Статистики збирають і аналізують дані максимально якісно, забезпечуючи їх точний і обґрунтований опис, із дотриманням єдиних методологічних стандартів і процедур.

2.2.4 Статистики використовують свої професійні знання на загальне благо, слугуючи суспільству. Статистики не можуть свідомо спотворювати результати статистичних досліджень, не повинні запобігати поширенню небажаних результатів, перешкоджати іншим у наукових дослідженнях із питань статистики.

2.2.5 Статистики у межах наданих повноважень приймають рішення щодо методів, правил і способів статистичного спостереження виключно на основі їх доцільності для отримання найбільш точних, надійних та своєчасних результатів вивчення масових соціально-економічних явищ та процесів.

2.2.6 Статистики відповідно до своєї компетенції несуть відповідальність за точність і прийнятність статистичних даних і використовуваних статистичних методів очікуваним кінцевим результатам для створення якісного статистичного продукту.
2.2.7 Статистики оприлюднюють інформацію, отриману на підставі державних статистичних спостережень, незалежно від результатів, про які вона свідчить.

 

 

2.3 Сприяння впровадженню стратегій

 

2.3.1 Статистики обізнані зі стратегією розвитку державної статистики, спрямованою на більш повне задоволення інформаційних потреб суспільства у високоякісній статистичній інформації.

 

2.3.2 Статистики усвідомлюють важливість свого індивідуального внеску в колективну реалізацію стратегії розвитку.

 

 

2.4. Орієнтація на користувача

 

2.4.1 Статистики вивчають рівень задоволення потреб користувачів статистичною інформацією.

 

2.4.2 Статистики поширюють статистичну інформацію у терміни, встановлені з урахуванням потреб користувачів. Будь-які відхилення від установлених термінів поширення статистичної інформації заздалегідь оприлюднюються та пояснюються.

 

2.4.3 Статистики забезпечують усім користувачам рівний і одночасний доступ до статистичної інформації.

 

 

2.5. Конфіденційність

 

2.5.1 Статистики поважають приватне життя окремих громадян і суспільство в цілому, не допускають зловживань щодо використання результатів статистичної діяльності.

 

2.5.2 Статистики зобов'язуються дотримуватися Політики у сфері захисту конфіденційної статистичної інформації, затвердженої наказом Держкомстату від 30.11.2011 № 326.

 

2.5.3 Статистики застосовують організаційні та наявні технічні засоби для захисту безпеки та цілісності статистичних баз даних.

 

 

2.6. Професійне вдосконалення

 

2.6.1 Статистики постійно вдосконалюють свої професійні знання та навички, вивчають як статистику, так і суміжні з нею галузі.

 

2.6.2 Досвідчені статистики підтримують молодих працівників і допомагають їм, передаючи свій досвід.

 

2.7. Лояльність

 

2.7.1 Статистики пишаються тим, що належать до єдиної статистичної спільноти.Статистики пропагують і підтримують позитивний імідж національної статистичної системи поза межами своєї роботи.

 

2.7.2 Статистики відстоюють професійну честь і гідність своїх колег, не допускаючи упередженої зовнішньої критики на їх адресу. Конструктивна критика повинна бути всередині колективу.

 

2.7.3 Статистики не допускають дій і вчинків, шо можуть завдати шкоди їхній репутації та репутації національної статистичної   системи в цілому.

 

 

2.8. Партнерські відносини

 

2.8.1 Статистики будують свої взаємини з респондентами, іншими виробниками статистичної інформації та користувачами на засадах довіри, взаємоповаги та взаємодопомоги, рівності та відкритості.

 

2.8.2 Права і обов'язки статистиків, інших виробників статистичної інформації та респондентів, відповідно до їх ролі та відповідальності, визначені Політикою у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних, затвердженою наказом Держстату України від 04.12.2012 №504.

 

2.8.3 Загальні права і обов'язки користувачів даних статистичних спостережень визначено статтею 19 Закону України "Про  державну статистику''.

 

2.8.4 Статистики визнають і поважають досягнуті домовленості з респондентами, іншими виробниками статистичної інформації й користувачами та забезпечують безумовне виконання взятих на себе зобов'язань.

 

 

 3. Реалізація і контроль

 

3.1 Етичний кодекс розміщується на офіційному сайті Державної служби статистики та сайтах територіальних і функціональних органів державної статистики, доступ до яких відкритий усім зацікавленим сторонам.

 

 

3.2 Статистик ознайомлюється з цим Етичним кодексом під підпис при першому призначенні на посаду в органах державної  статистики.

 

3.3 Вивчення норм Етичного кодексу є складовою вступного навчального курсу ддя нових працівників органів державної статистики.

 

3.4 Дотримання статистиком норм Етичного кодексу враховується при проведенні пїорічного оцінювання результатів службової діяльності, призначенні на виш;у посаду, наданні характеристики тощо.

 

3.5 Керівники зобов'язані запобігати проявам неетичної поведінки підлеглих працівників шляхом організації інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на забезпечення усвідомлення і підтримання змісту Етичного кодексу, а також роз'яснення механізмів застосування етичних принципів у конкретній щоденній діяльності.