Повідомлення
для користувачів статистичної інформації про результати анкетного опитування

1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування

Анкетне опитування проводилося з 2 по 31 березня 2020 року.

Тема опитування: рівень задоволення інформаційних потреб користувачів статистичною інформацією, наведеною у статистичному збірнику «Розвиток міст та районів Житомирської області».

Мета опитування: вивчення ступеня відповідності потребам користувачів показників соціально-економічного стану міст та районів області, зокрема, наведених у збірнику «Розвиток міст і районів Житомирської області», а також розміщених на офіційному вебсайті Головного управління статистики (ГУС).

Анкета вміщувала запитання стосовно використання користувачами у своїй діяльності показників, наведених у збірнику «Розвиток міст і районів Житомирської області», а також розміщених на офіційному вебсайті ГУС.

Було одержано 25 заповнених анкет.

1.1. Відомості щодо користувачів, які взяли участь в анкетному опитуванні:

за статтю: жінки – 68%, чоловіки – 32%.

за віком:

до  18 років – 20%

від 18 до 35 років – 36%;

від 36 до 60 років – 44%.

за освітою:

загальна середня – 4%

середня спеціальна – 20%

вища – 64%;

вища з вченим ступенем 12%.

за сферою діяльності:

наукова діяльність, освіта – 48%;

державна влада/місцеве самоврядування – 40%;

бізнес (виробнича діяльність і нефінансові послуги) – 12%.

1.2. Основні висновки за результатами анкетного опитування:

4% опитаних зазначили, що статистична інформація з тематики опитування є основною інформацією у їх діяльності; 20% – важливою складовою і 68% – додатковою, 8% – не визначилися з відповіддю.

44% учасників опитування використовують інформацію вказаної тематики для вивчення соціально-економічного становища міст та районів області, 40% – у наукових дослідженнях та в освітніх цілях, 28% – для розробки та моніторингу виконання регіональних програм, 4% – у громадській діяльності.

84% користувачів надають перевагу електронному формату представлення інформації, 16% –друкованим виданням.

88% учасників опитування користувалися вебсайтом ГУС, з них 68% оцінили якість його наповнення як «добре», 18% – «відмінно», 14%– «задовільно».

У статистичному збірнику «Розвиток міст і районів Житомирської області» всю необхідну інформацію та більшість того, що було потрібно, вдалося відшукати 64% користувачів, лише окрему необхідну інформацію – 36%.

56% користувачів у збірнику більше цікавили показники економічної діяльності міст та районів, 44% – показники статистики населення та соціальної сфери. Показниками соціально-економічного розвитку міст обласного значення цікавилися 56% опитаних, районів – 44%.

52% учасників опитування використовували у своїй роботі інформацію інших установ, крім Держстату/ГУС. Основними причинами цього вони зазначили недоступність або відсутність потрібної інформації (32%), невідповідність потребам термінів та періодичності інформації (16%), відсутність достатнього рівня деталізації (12%).

За критеріями якості вміщених матеріалів оцінки користувачів були наступними. За критерієм «Відповідність/Релевантність» 16% опитаних оцінили якість збірника, як відмінну, 68% – як добру, 16% – як задовільну; за критерієм «Точність/Надійність» - 24%, 60% та 16% відповідно. За критерієм «Своєчасність та Пунктуальність» оцінку «відмінно» надали 12% опитаних, «добре» – 64%, «задовільно» – 24%; за критерієм «Доступність та Зрозумілість/Ясність» – відповіно 28%, 60% та 12%. За критерієм «Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність» 20% опитаних оцінили якість збірника на «відмінно», 68% – «добре», 4% – «задовільно», 8% – «незадовільно».

При цьому найбільш важливим критерієм користувачі вважають «Точність/Надійність», наступними за важливістю – «Відповідність/Релевантність», «Своєчасність та Пунктуальність», «Доступність та Зрозумілість/Ясність» і «Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність».

64% учасників опитування вважають необхідною підготовку аналітичного збірника «Розвиток міст та районів Житомирської області» у подальшому.

Загалом інформаційне забезпечення (якість статистичної інформації та діяльність щодо підтримки користувачів), яке здійснює ГУС, учасники опитування оцінили позитивно, зокрема 20% – «відмінно», «добре» – 76%, 4% – «задовільно».

2. Заходи, які передбачається здійснювати на підставі отриманих результатів анкетного опитування

2.1. Результати цього анкетного опитування будуть використані для планування діяльності ГУС на 2021 рік в частині підготовки статистичних видань.

3. Пропозиції/зауваження, які не можуть бути враховані, з обґрунтуванням їх відхилення

3.1. Пропозиції/зауваження щодо статистичної інформації у розрізі міст та районів області, яка розміщується на вебсайті ГУС.

3.1.1. Пропозиція. Дуже важкий пошук інформації. Зменшити кількість переходів.

Коментар. З метою полегшення пошуку інформації у розрізі міст та районів, у розділі «Статистична інформація» існує підрозділ «Статистика міст та районів».

3.1.2. Пропозиція. Інформація наявна по області, відсутня по місту. Інформація є за один період, а інші періоди відсутня. Неможливо зробити аналіз.

Коментар. Окремі показники, які отримуються за результатами державних статистичних спостережень, що проводяться на несуцільній (вибірковій) основі, є репрезентативними на державному та регіональному рівні, проте недостатньо надійні на рівні міст та районів. Крім того, значна кількість статистичної інформації у розрізі міст та районів не оприлюднюється відповідно до вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

3.2. Пропозиції/зауваження щодо вдосконалення структури та інформаційного наповнення збірника «Розвиток міст та районів Житомирської області».

3.2.1. Пропозиція. Вказувати джерела де взята інформація.

Коментар. Збірник містить інформацію щодо джерел отриманих статистичних даних під таблицями, а також у розділі «Методологічні положення».

3.2.2. Скоротити і зробити збірник більш компактним.

Коментар. При підготовці збірника враховувалися отримані від користувачів запити на статистичну інформацію.

 

Щиро вдячні всім користувачам за участь в анкетному опитуванні!