Повідомлення для користувачів статистичної інформації
про результати анкетного опитування

1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування

Анкетне опитування проводилося з 01 по 28 лютого 2018 року.

Тема опитування: рівень задоволення інформаційних потреб користувачів статистичною інформацією зі статистики  сільського господарства.

Мета опитування: вивчення ступеня відповідності потребам користувачів статистичної інформації зі статистики сільського господарства, вміщеної у статистичному збірнику «Сільське господарство Житомирської області», оцінки ними якості зазначеної інформації.

Анкета вміщувала запитання стосовно задоволення потреб користувачів статистичною інформацією щодо стану сільського господарства, вміщеною у збірнику «Сільське господарство Житомирської області» та оприлюдненою на офіційному веб-сайті Головного управління.

Було одержано 19 заповнених анкет.

1.1. Відомості щодо користувачів, які виявили бажання взяти участь в анкетному опитуванні:

за статтю: жінки – 79%,  чоловіки – 21%.

за віком:

від 18 до 35 років – 32%;

36–60 років – 68%.

за освітою:

середня спеціальна – 5%;

вища – 79%;

вища з вченим ступенем – 16%.

за сферою діяльності: 

державна влада/місцеве самоврядування – 42%;

наукова діяльність, освіта – 37%;

бізнес (виробнича діяльність і нефінансові послуги) – 16%;

фінансова діяльність (у т.ч. банківська), страхування – 5%.

1.2. Основні висновки за результатами анкетного опитування:

79% опитаних зазначили, що статистична інформація з тематики опитування є важливою складовою; 21% додатковою інформацією їх діяльності;

68% користувачів в отриманні необхідної інформації надають перевагу електронним засобам (Інтернет, веб-сайт ГУС),  37% опитаних – друкованим виданням.

Для 68% користувачів в збірнику «Сільське господарство Житомирської області» містилася вся необхідна інформація та більшість того, що було потрібно, 32% – знайшли не всю потрібну інформацію.

Близько половини опитаних повідомили про використання у своїй роботі інформації інших установ з причини недостатнього рівня деталізації інформації з тематики опитування та відсутності всієї необхідної.

74% опитаних цікавились інформацією розділу «Зведені показники», 63% – розділу «Рослинництво», 58% – «Тваринництво», 37% – «Фермерські господарства»; 26% учасників опитування зацікавила інформація розділів «Реалізація сільськогосподарської продукції» та «Баланси споживання основних продуктів харчування»; 21% – «Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості».

Переважна більшість користувачів оцінили збірник позитивно за усіма критеріями якості.

При цьому найбільш важливим критерієм якості статистичної інформації 58% учасників опитування визначили – «Точність/Надійність». За цим критерієм якість збірника на «відмінно» оцінили 58% опитаних, «добре»–42%. 

Другим за важливістю критерієм користувачі вважають «Відповідність/ Релевантність» (37% опитаних) і за цим критерієм якість збірника на «відмінно» оцінили 42% учасників опитування, 58% – «добре». 

Всі учасники опитування позитивно оцінили якість інформаційного забезпечення Головного управління статистики та діяльність щодо інформаційної підтримки користувачів, зокрема на «відмінно» – 32%, «добре» – 63%, «задовільно»–5%.

2. Пропозиції та зауваження користувачів, які не можуть бути враховані, з обґрунтуванням їх відхилення

2.1. Пропозиція. Збільшити обсяг інформації в розрізі районів; для районів важливо представлення показників в розрізі територіальних одиниць.

Коментар. Органи державної статистики здійснюють збирання та опрацювання статистичної інформації відповідно до діючої методології та згідно з переліком робіт, періодичністю, у розрізі та в терміни, що передбачені планом державних статистичних спостережень (ПДСС) на відповідний рік або окремим рішенням Кабінету Міністрів України у межах коштів, виділених на зазначені цілі з Державного бюджету України.

Найнижчим рівнем деталізації основних показників статистики сільського господарства є рівень міст обласного значення та районів. 

Водночас, із запровадженням у статистичну практику вибіркових методів спостереження, окремі показники у розрізі районів мають низький рівень надійності і придатні лише для аналізу загальних тенденції. Збільшення розміру вибірки спричинить збільшення навантаження на респондентів, а також фінансових витрат на проведення обстеження. Поряд з цим, по багатьох показниках кількість респондентів на рівні району/міста складає 1-2 підприємства. Тому публікація статистичної інформації унеможливлюється, зважаючи на принципи збереження її конфіденційності

Пропозиції та зауваження, які потребують додаткового опрацювання, відсутні.

Щиро вдячні всім користувачам за участь в анкетному опитуванні!

http://ukrstat.gov.ua/images/line.gif
© Головне управління статистики у Житомирській області
Дата останньої модифікації: 
27.03.2018