Повідомлення для користувачів статистичної інформації
про результати анкетного опитування

1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування

Анкетне опитування проводилося з 15 січня по 15 лютого 2018 року.

Тема опитування: рівень задоволення інформаційних потреб користувачів статистичної інформації щодо показників соціально-економічного стану Житомирської області.

Мета опитування: вивчення ступеня відповідності потребам користувачів показників соціально-економічного стану Житомирської області, вміщених у збірнику «Статистичний щорічник Житомирської області», оцінки ними якості зазначеної статистичної інформації.

Анкета вміщувала запитання стосовно використання користувачами у своїй діяльності показників, наведених у збірнику «Статистичний щорічник Житомирської області».

Було одержано 48 заповнених анкет.

1.1. Відомості щодо користувачів, які виявили бажання взяти участь в анкетному опитуванні:

за статтю: жінки – 71%,  чоловіки – 29%.

за віком:

від 18 до 35 років – 58%;

36–60 років – 42%.

за освітою:

середня спеціальна – 4%;

вища – 83%;

вища з вченим ступенем – 13%.

за сферою діяльності:

наукова діяльність, освіта – 48%;

державна влада/місцеве самоврядування – 38%;

бізнес (виробнича діяльність і нефінансові послуги) – 15%.

1.2. Основні висновки за результатами анкетного опитування:

50% опитаних зазначили, що статистична інформація з тематики опитування є  важливою складовою; 37,5% додатковою і 12,5% основною інформацією у їх діяльності;

67% користувачів надають перевагу електронній версії збірника, 38% –друкованому виданню.

У «Статистичному щорічнику Житомирської області» всю необхідну інформацію та більшість того, що було потрібно, вдалося відшукати 69% користувачів; лише окрему необхідну інформацію знайшли 31%.

92% використовували інформацію у розрізі районів і міст області, 46% – у розрізі видів економічної діяльності та 19% - у розрізі регіонів.

Половина опитаних цікавились інформацією розділів «Основні географічні та економічні характеристики», 44% - «Населення та міграція; по 38% - «Ринок праці» та «Міжрегіональні порівняння»; 35% - «Промисловість», по 33% - «Освіта», «Навколишнє середовище та природні ресурси», по 31% - «Діяльність підприємств», «Доходи та умови життя», «Охорона здоров’я та соціальний захист»; по 29% - «Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України», «Ціни», «Сільське, лісове та рибне господарство, мисливство» і «Зовнішньоекономічна діяльність».

На «відмінно» та «добре» оцінили якість статистичної інформації збірника  переважна більшість користувачів – від 71% за критерієм «Своєчасність та Пунктуальність» до 96% за «Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність». При цьому найбільш важливим критерієм користувачі вважають «Точність/Надійність» (77% опитаних). За цим критерієм на «відмінно» та «добре» якість збірника оцінили  90% користувачів.

Всі учасники опитування позитивно оцінили діяльність Головного управління статистики щодо якості інформаційного забезпечення та підтримки користувачів, зокрема на «відмінно» – 38%, «добре» – 60%, «задовільно»–2%.

2. Пропозиції та зауваження користувачів, які не можуть бути враховані, з обґрунтуванням їх відхилення

2.1. Пропозиція. Необхідна більш деталізована інформація в розрізі міст районного значення.

Коментар. Органи державної статистики здійснюють збирання та опрацювання статистичної інформації відповідно до діючої методології та згідно з переліком робіт, періодичністю, у розрізі та в терміни, що передбачені планом державних статистичних спостережень (ПДСС) на відповідний рік або окремим рішенням Кабінету Міністрів України у межах коштів, виділених на зазначені цілі з Державного бюджету України.

Найнижчим рівнем деталізації інформації, отриманої за результатами більшості статистичних спостережень є рівень міст обласного значення та районів. 

Водночас, із запровадженням у статистичну практику вибіркових методів спостереження, окремі показники у розрізі міст і районів мають низький рівень надійності і придатні лише для аналізу загальних тенденції. Збільшення розміру вибірки спричинить збільшення навантаження на респондентів, а також фінансових витрат на проведення обстеження. Поряд з цим, по багатьох показниках кількість респондентів на рівні району/міста складає 1-2 підприємства. Тому публікація статистичної інформації унеможливлюється, зважаючи на принципи збереження її конфіденційності.

2.2. Пропозиція. Розміщувати у відкритому доступі електронну версію щорічника.

Коментар. Уся статистична інформація, розробка якої передбачена планом державних статистичних спостережень (ПДСС), який щорічно затверджується Кабінетом Міністрів України, у межах коштів, виділених на зазначені цілі з Державного бюджету України (стаття 24 Закону України "Про державну статистику"), розміщена у вільному доступі на офіційному веб-сайті Головного управління статистики,  а також надається користувачам за їх запитами на безоплатній основі в електронному вигляді.

Підготовка Статистичного щорічника Житомирської області не передбачена ПДСС, тому не фінансується із держбюджету. Відповідно до статті 24 Закону України "Про державну статистику" та постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1659 підготовка публікацій головними управліннями статистики в областях і м. Києві здійснюється на замовлення користувачів на платній основі.

2.3. Пропозиція. Терміни оприлюднення публікації є тривалими і інформація втрачає актуальність.

Коментар. Терміни поширення та розміщення статистичної інформації на веб-сайті Головного управління за кожним державним статистичним спостереженням визначені ПДСС та відповідають міжнародним стандартам і вимогам.

Збірник «Статистичний щорічник Житомирської області» готується на замовлення користувачів, є підсумковим виданням року і вміщує статистичну інформацію за результатами усіх державних статистичних спостережень та адміністративні дані. Зважаючи на це, а також на значні витрати часу на випуск книги та її друк терміни оприлюднення збірника максимально стислі.

Пропозиції та зауваження, які потребують додаткового опрацювання, відсутні.

Щиро вдячні всім користувачам за участь в анкетному опитуванні!

http://ukrstat.gov.ua/images/line.gif
© Головне управління статистики у Житомирській області
Дата останньої модифікації: 
26.03.2018